Doba osudového rozhodnutí nastala

Jaroslav Tichý

18. 12. 2020  Outsidermedia 

Jaroslav Tichý v následujícím textu sice vychází ze těžko dokazatelných faktů a zapojil i svou velkou fantazii, přesto jeho vhled do budoucnosti přináší zajímavé podněty a myšlenková spojení. Posuďte sami: Nastala situace, o níž jsem se již dříve ve svých článcích občas zmiňoval. Dorazili jsme na dějinnou křižovatku a musíme učinit zásadní rozhodnutí, jak a kam dále. Kterou cestu a k jakému ze dvou možných cílů si zvolíme. Jaké cíle cesty máme na výběr? Nový světový řád (NWO) nebo Svobodu.

Úvodem je nutné připomenout, že liberální kapitalismus vyčerpal své možnosti, svět je zadlužený, podstatná část surovin a energetických zdrojů je v převážné části světa vyčerpána, více než 80 % majetku na světě patří úzké skupině osob. Nelze tedy pokračovat v tomto systému nadále. Covid byl spuštěn americkou státní administrativou především k tomu, aby tento zásadní problém zakryl. Navíc má prohloubit ekonomické a sociální problémy v USA a znemožnit tak znovuzvolení Trumpa presidentem USA. To vše v představě, že americká státní elita, resp. Deep state bude dále pokračovat stejným způsobem i nadále.

Spuštění koronavirové nákazy využili globalisté také přinejmenším k vytvoření podmínek k přechodu na Nový světový řád. Postupuje přitom vpřed i průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace. Svět se tak dostal do situace, kdy parazitní politika americké státní administrativy vůči dalším zemím světa (Pax Americana) již není dále možná, otázkou je, co budou dělat další silové skupiny, tj. světoví globalisté a tzv. Síly světla reprezentované Trumpem a Putinem. Všechny tři skupiny mají přitom své spolupracovníky a přívržence v dalších zemích světa, globalisté pak zejména ve V. Británii, Číně a EU, americká státní administrativa např. v Rusku, Polsku, Slovensku a ČR.

Svět ve svém vývoji dospěl tak do situace, kdy jsou dále možné pouze 2 cesty, a to buď cesta zpět (feudalismus v modernější podobě s principy fašismu), nebo rozvoj světa na nových základech vyžadujících systémovou změn. Tato druhá alternativa je však spojena s jedním problémem. Nepočítá nadále s uchováním pozic, moci a peněz stávající finanční, průmyslové a mocenské špičky světa reprezentované převážně globalisty.

Řešení ohledně naší další orientace jsme odkládali tak dlouho, až jsme nakonec dorazili na dějinnou křižovatku, kdy musíme udělat zásadní rozhodnutí: Kam a jak dále. Pokud je neučiníme, vše je nastaveno tak, že z této křižovatky budeme směrováni do cílové stanice NWO. Kroky k tomu již probíhají. (Samostatným problémem je zamýšlený způsob úhrady zadlužení USA vůči Číně rozparcelováním území USA mezi kolonie Číny, a to Kanadu a Mexiko v případě volebního vítězství Bidena, což bude mít ale zprostředkovaně vliv i na další svět. Vypořádání mezi globalisty je ale na samostatné téma).

Na první pohled je většině z našich občanů patrně vše jasné a výběr cíle cesty snadný. Daleko méně jasné jsou jim ale kroky, které je třeba na každé z obou cest ke zvolenému cíli udělat. Stává se totiž mnohým z nich to, že sice chtějí jeden cíl, přitom však podporují kroky vedoucí k cíli opačnému. Krom toho jim není ani zřejmé, co cíle každého z obou modelů zahrnují. Pojďme si proto popsat nejen oba cíle, nýbrž i kroky na cestách k těmto cílům vedoucí.

Cíle NWO

Návrat do moderního středověku, Vytvoření jediné celosvětové říše v čele s panovníkem a vládnoucí šlechtou na bázi kastovního (tudíž dědičného) modelu, dále jediná armáda, jediné náboženství, jedna měna. Metody ovládání lidí budou fašistické. Na vrcholu mocenské pyramidy NWO mají být představitelé starodávných pokrevních linií, černé šlechty, jezuitské Opus dei, chazarských pokrevních dynastií, svobodných zednářů a nacistů dnes často zahrnovaných pod označení ilumináti.

Celkový počet přeživších lidí v celkovém počtu 1 zlaté miliardy se bude dále skládat z armády úředníků, vojáků a policistů, zbytek budou otroci v pravém smyslu slova. Po plné robotizaci se má celkový počet lidí na planetě snížit dokonce na 500 mil. osob. Robotizace je totiž podle tohoto projektu určena k náhradě obyvatel planety roboty, což sníží spotřebu zdrojů na planetě.

Cesta k NWO

Cesta k NWO je snadná. Stačí nedělat nic tak jako dosud a setrvat i nadále v EU. Bruselské vedení EU, která je nástrojem globalistů k potřebnému přeformátování Evropy na Evropský islámský chalifát a k jejímu následnému převodu na NWO, vše potřebné postupně zajistí. Stačí poslouchat, plnit instrukce a čekat, až na vás dojde řada, případně se přitom ještě tlačit vpřed k okraji propasti k urychlení procesu vlastní sebevraždy (spokojené bečení ponechávám na osobní iniciativě účastníků). A netřeba mít přitom ani velkou trpělivost. Jak můžeme všichni pozorovat, související procesy mají zrychlující se tendenci. Ostatně proces depopulace začíná v souvislosti s testováním a následnou vakcinací.

K počátečním přechodovým krokům patřily či patří především:

1/  Kategorizace jednotlivých členských států EU, kdy České republice (stejně jako např. Slovensku) byla předurčena role kolonie Německa a příp. některých dalších západoevropských zemí. To již nastalo. Tomu odpovídají i podmínky naší existence a života, které se zásadně změnily po našem vstupu do EU (ztráta potravinové soběstačnosti, přeřazení naší země v mezinárodní dělbě práce do role pouhého závislého subdodavatele pro cizí firmy, země přeměněné ve velkou montovnu cizích firem, nižší kvalita potravin, často za vyšší prodejní ceny než na Západě, ztráta podstatné části naší ekonomiky jejím předáním do zahraničních rukou, příp. její fyzická likvidace, naše postupné a cílené zadlužování, nadměrný odliv zisku cizích firem a bank u nás do zahraničí (navíc nezdaněného), ztráta našich zlatých rezerv, osekávání sociálního státu, záměrné snižování vzdělanosti, přepisování našich dějin atd. Splněno.
2/  Postupná záměna naší legislativy za legislativu unijní, vesměs pro nás nepřínosnou a postupně omezující naši suverenitu. Z větší části již splněno, dále probíhá.
3/  Postupná islamizace naší země, přičemž existuje akutní nebezpečí masového navážení migrantů ze třetích zemí do ČR formou jejich „přerozdělení“ z Německa či Itálie, které setrvale prosazuje Brusel. Probíhá, nicméně zatím salámovou metodou.
4/  Snaha EU o převzetí zbytku suverenity a území členských zemí EU a o následné vytvoření superstátu s promícháním národů členských zemí za účelem jejich zániku v dosavadní podobě. Brusel, zejména A. Merkelová a další němečtí představitelé se tím již nikterak netají.
5/  Postupné vytváření podmínek pro vznik občanských válek v Evropě a k následné transformaci EU na Evropský islámský chalifát, a to dovozy migrantů v množstvích, která jsou z hlediska státních rozpočtů jednotlivých členských zemí, ale i jejich bezpečnosti dlouhodobě neudržitelná. I k tomu se potřebné podmínky již připravují.

Další opatření ze strany globalistů prostřednictvím EU vůči členským zemím spočívají v těchto průvodních krocích:

 • Záměrné snižování spotřeby v Evropě a tudíž i ekonomické a životní úrovně tamtéž – souvisí především s projektem Green Deal a s obchodními sankcemi zejména vůči Rusku jako našemu tradičnímu odběrateli. Průběžně narůstají.
 • Podpora rozpoutávání neustálých provokací a regionálních válek poblíž ruských hranic, do nichž jsou v jisté míře členské země EU zataženy. Probíhá.
 • Odebrání zbytku suverenity členským zemím EU, ukončení jejich existence a převedení jejich území a obyvatelstva do takto vytvářeného evropského superstátu. Vedení EU to hlásá a v praxi o totéž usiluje.
 • Záměrné promíchání evropských národů. Bude realizováno po odstranění členských států EU.
 • Islamizace evropského obyvatelstva prostřednictvím ze strany vedení EU organizovaného a spolufinancovaného dovozu migrantů muslimského původu (vč. teroristů) ze zemí Blízkého a Středního východu, jakož i Afriky do Evropy za účelem vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrným IQ 95 schopné plnit příkazy avšak neschopné své vlastní obrany (dle projektu Coudenhove-Kalergiho). Globalistický projekt Agenda 21 hovoří jasně: Do r. 2060 55 mil. migrantů v Evropě, z toho cca 2 mil. v ČR.
 • Rozpoutání občanských válek v Evropě pomocí dovezených sunitských islamistů a dalších teroristů z třetích zemí. V některých zemích EU (Švédsko či Francie) se k tomu již nyní schyluje.
 • Vytvoření podmínek k zásahu šíitského Íránu, který má Evropě pomoci v boji proti teroristům dovezeným za pomoci vedení EU do Evropy. Po porážce dovezených teroristů a dalších islamistů sunnitského náboženství má být v EU nastolen ten „správný“, tj. šíitský islám a EU přeměněna v Evropský islámský chalifát pod vedením Íránu jako sídla 2. větve globálního prediktoru. Podmínky k tomu jsou k tomu vytvářeny dovozem migrantů, často teroristů ISIL s posláním tyto války v Evropě rozpoutat.
 • Přechod EU, resp. evropského islámského chalifátu na Nový světový řád (NWO), kdy vedení EU a světoví globalisté zařídí zbytek. Stačí, když si i nadále budeme volit strany a představitele, kteří jsou v praxi spíše koloniální správou než skutečnou vládou našeho státu. Do doby, než český stát skončí. Pak nebudou zapotřebí již žádné české zastupitelské orgány a jejich členové (poslanci, senátoři) ani vláda. (Dlužno poznamenat, že naprostá většina stávající parlamentní opozice (dem/ag/oblok a Piráti) není jiná, naopak ještě horší, takže obměnou vlády za osoby z jejich řad bychom místo menšího zla zvolili zlo větší). Tento záměr je ve zpoždění, neboť Írán není dosud dostatečně konceptuálně silný.

Proto je nutné některé procesy pozdržet ze strany globalistů tak, aby se celý projekt nedostal z rovnováhy.

Přechod na NWO bude spojen s depopulací planety o cca 6,5-7 mld. lidí na „zlatou miliardu“ s další redukcí tohoto počtu lidí na celkem 500 mil. lidí v souvislosti s přechodem na plnou robotizaci. Tento proces již začal prostřednictvím testování a očkování pod záminkou „boje proti covidu“ takzvaným „velkým resetem“, který spočívá především v globální agendě monitorování a řízení světa pomocí digitálního dohledu.

Dalším cílem je zbavení se kapitalismu a svobodného podnikání a jejich nahrazení technokracií, veřejně označovanou za „udržitelný rozvoj“ a „akcionářský kapitalismus“. Tato reforma se dotkne všech oblastí života počínaje vládou, energií, financemi až po stravu, medicínu, nemovitosti, policii, jakož i toho, jak se stýkáme s námi blízkými lidmi.

Součástí tohoto procesu bude odevzdání majetku přeživších (s výjimkou mocenské špičky, jejíž postavení bude dědičné v rámci přechodu na kastovní systém). Z tohoto důvodu bude vyvíjen velký tlak na obyvatelstvo ke změně jejich názoru na soukromí a vlastnictví majetku.

Pokud jde o „akcionářský kapitalismus“, namísto výrazu akcionáři (shareholders) se používá označení „zainteresovaní“ (stakeholders): Vlastníci, zákazníci, zaměstnanci, partneři, komunity a společnosti v rámci dotyčného subjektu. Tato strategie již ale byla vyzkoušena a selhala. Selhala kvůli tomu, že bylo téměř nemožné vyvažovat protichůdné nároky „zainteresovaných“ a vedla jen k hromadným zmatkům a chabým výnosem. Právě selhání této strategie vedlo velké podniky k tomu, aby se zaměřily raději na maximalizaci hodnoty pro akcionáře (vlastníků).

Namísto předmětů v osobním vlastnictví mají být využívány předměty ve „sdíleném vlastnictví“, které bude poskytovat „moudrý stát“, pokud ovšem přeživší obyvatelé planety budou mít dostatek sociálních kreditů. Nebudou-li dostatečně konformní s režimem, budou jim sociální kredity odečítány z účtu a nebudou si moci koupit potraviny, jet ve veřejné dopravě či si pořídit jiné služby. Přechodem na drahá elektroauta bude omezena jízda osobními automobily, z nichž se stane záležitost jen pro vyvolené.

Cílem světové globalistické špičky tak bude nejen vytvořit technokratický dohled nad zbytkem přeživších lidí na planetě, nýbrž i získat zbytek jejich majetku tak, aby tato špička sama mohla zůstat superbohatá, zatímco zbytek obyvatel bude zcela zbaven veškerého majetku. Tato špička tedy dále ještě zbohatne, zatímco přeživší v roli otroků budou zcela zbaveni majetku a zbídačeni.

Cílem velkého resetu jako prostředku k dosažení cílů světové globalistické špičky je proto od základu přebudovat světovou ekonomiku a geopolitické vztahy za předpokladu, že všechny přírodní živly a všechny formy života jsou součástí globálního inventáře spravovaného „dobrotivým“ celosvětovým státem, který prostřednictvím technologií bude vlastnit několik „dobrotivých“ super zámožných jedinců a veškerý inventář musí být přesně sečteným, musí být registrován v centrální databázi čitelným skenerem a snadno rozpoznatelný a spravovaný umělou inteligencí s využitím nejnovějších poznatků vědy.

Cílem je tedy spočítat a potom účinně řídit a kontrolovat všechny zdroje, včetně lidí, a to v bezprecedentním rozsahu, s bezprecedentní digitální přesností, zatímco všichni páni si budou užívat, těšit se z obrovských ploch chráněné přírody, zbavené zbytečně nezávislých sedláků a jejich nepředvídatelnosti.

V konečném důsledku povede Velký reset ke dvěma vrstvám lidí: K technokratické elitě, která má veškerou moc a vládne nad všemi aktivy a ke zbytku lidstva, které nemá žádnou moc, žádné aktiva a žádné rozhodovací právo v čemkoliv.

Žádný člověk se zdravým rozumem by nesouhlasil s celkovým plánem, kdyby znal jeho detaily. Aby s ním mohli začít, museli využít psychologickou manipulaci. A nejúčinnějším stávajícím nástrojem je strach. Roznětkou se proto stal uměle vytvořený a rozšířený Covid-19.

Je to šílené? Je, avšak takové jsou dlouhodobé plány globalistů, které nyní přicházejí do finální fáze realizace. Nelze je přitom posuzovat z pohledu našich dosavadních zkušeností či historie, neboť jde o vyvrcholení 3 tisíce let trvajícího projektu. Je to tedy pro nás pro všechny nová zkušenost. V daném případě bude či může být pro nás či minimálně pro některé z našich spoluobčanů ale tou poslední.

A ačkoliv je to pro mnohé z nás neuvěřitelné, jde tedy o ztrátu našeho majetku a hlavně života jak vlastního, tak i našich rodin, příbuzných a přátel. To vše za součinnosti námi volených stran a politiků, kteří se kdoví proč domnívají, že oni to za „věrné služby“ přežijí a dokonce snad si upevní i svoje pozice.
Mnozí obyvatelé Evropy včetně části našich spoluobčanů tyto skutečnosti neznají a jdou tomuto vývoji dokonce naproti. Nejinak je tomu i v případě naší vlády a převážné části členů parlamentu.

Naším základním problémem je, že si nevolíme k vládnutí strany, které by hájily české národní zájmy, dokonce jsme tyto naše zájmy nebyli dosud schopni ani formulovat. (Již v minulosti jsem k tomu opakovaně vyzýval, ač bezvýsledně). V těchto směrech zaostáváme za dalšími zeměmi Evropy, což se pak výrazně negativně projevuje ve výsledcích jednání našich představitelů s vedením EU v porovnání s výsledky obdobných jednání představitelů Maďarska, Polska ale i dalších zemí velikostí s námi srovnatelných. Je proto zapotřebí s povděkem kvitovat stanovisko prezidenta ČR M. Zemana, který (spolu s premiérem Slovinska) podpořil pozici Maďarska a Polska proti vedení EU ve věci tzv. vlády práva. Tím ovšem proces přechodu k NWO není zastaven. Budeme proto muset přejít do aktivní obrany.
Je to v našem nejvlastnějším zájmu a nikdo jiný to za nás neudělá.

Cíle k dosažení Svobody

Alternativou k NWO je mírová spolupráce jednotlivých národních států, podpora tradičních rodin, odstranění válek a obchodních restrikcí, udržitelný rozvoj planety do 10 mld. obyvatel s využitím moderních poznatků vědy a techniky vč. praktického využití cca 6 tis. zatím utajovaných vynálezů. Robotizace pouze jako prostředek k usnadnění lidské práce, k vytvoření většího prostoru pro osobní rozvoj lidí, nikoliv k náhradě lidí roboty. Jde v zásadě o Putinův projekt, je ale otázkou, jakou finální vizi bude mít Trump v případě dosažení jeho vítězství v prezidentských volbách v USA či při rozdělení USA. Obě osobnosti nicméně zastávají stejný postoj vůči americké státní elitě a (z určité části) též vůči globalistům a jejich plánu na převod planety na podmínky NWO.

Cesta ke Svobodě

Cesta ke svobodě a k našemu fyzickému, národnímu i státnímu přežití je daleko náročnější.
Její realizace sestává z více kroků, přičemž při jejich provádění se můžeme spolehnout jen sami na sebe a na naši vůli začít bojovat za naše přežití. Jak fyzické nás a našich rodin, tak národa jako celku a národního státu.

Znamená to především:

1/  Formulovat naše národní zájmy a začít je prosazovat.

2/  Volit si k tomu vhodné politické subjekty a osoby.

3/  Postavit se spolu s Maďarskem a Polskem proti vnucované migraci, LGBT, Istanbulské smlouvě a proti vnucování různých požadavků vedení EU a jejich často nesmyslných či škodlivých zákonů a instrukcí obecně zahrnovaných pod pojem právního státu. Dojednaný ústupek v těchto otázkách ze strany vedení EU nelze přeceňovat, nebude zřejmě trvalého rázu, což se snažil naznačit již G. Soros ve svém komentáři k výslednému kompromisu z jednání zástupců EU a Polska a Maďarska.

4/  Postavit se proti testování a vakcinaci, jejichž účel nesměřuje k léčbě viru, jehož genom dosud nikdo neoddělil a neidentifikoval, nýbrž k implementaci nanočástic, zárodků nemocí našim občanům, k jejich sledování, ovládání jejich mysli a ke genetickým změnám jejich DNA, které následně již nelze napravit, kdy účelem je nenapravitelné poškození zdraví, odlidštění lidí a vesměs i smrt, tedy v souladu se záměry projektu NWO.

5/  Opustit ve spolupráci s dalšími zeměmi V4+ Evropskou unii a založit společně Konfederaci slovanských států na bázi Velké Moravy, jako volnějšího spolku členských zemí na bázi vzájemných mezinárodních smluv, provádět společnou zahraniční politiku, obchodní politiku s orientací na spolupráci všech azimutů dle vzájemné výhodnosti a vytvořit i společnou obrannou politiku a vlastní vnitřní trh.

6/  Realizovat systémovou změnu uvnitř ČR týkající se

– přechodu k přímé demokracii, k zavedení majetkoprávní a trestní odpovědnosti a odvolatelnosti politiků na všech stupních řízení, jakož i soudců a úředníků, k návratu exekucí pod státní správu;

– obnovy vzdělanosti, znalosti historie a vlastenectví;

– výchovy mládeže;

– obnovy sociálního státu a

– obnově lidských vztahů ve společnosti.

7/  Provést restrukturalizaci naší ekonomiky směřující k návratu k výrobě finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou, jakož i obnovu naší soběstačnosti v potravinách a ve spotřebním zboží. Opustit tedy montovny a další otrockou práci pro zahraniční firmy v ČR.

8/  Obnovit kontrolu státu nad přírodním, nerostným a surovinovým bohatstvím našeho státu, jakož i základních podniků zajišťujících naši soběstačnost. Tu je nutné obnovit nejen v oblasti potravin, nýbrž i v oblasti spotřebního průmyslu.

9/  Zamezit dalšímu úniku nezdaněného nadměrného zisku cizích firem do zahraničí a zamezit daňové optimalizaci našich firem v zahraničních daňových rájích, a to zavedením nostrifikačního zákona a zásadně přehodnotit daňový mix v ČR, a to ve prospěch daní přímých. Zavést proto sektorové a dále i strukturované pásmové daně ze zisku, příp. přejít na daň z obratu.

Těch opatření bude logicky více, v každém případě ale platí, že chceme-li se opět postavit ekonomicky (a v rámci možnosti i politicky) opět na nohy, nelze tak činit v pozici závislé kolonie, na kterou jsme byli přeměněni po vstupu do EU, ačkoliv právě v této roli západním zemím, zejména pak Německu, vyhovujeme. Chceme-li ale zlepšit podmínky našich občanů, nemůžeme pokračovat ve vesměs špatně placené práci na jiné. Navíc při stejných či ještě vyšších cenách zboží ve srovnání se západními zeměmi a navíc při jeho horší kvalitě. Když to neuděláme nyní, v chalifátu či posmrtně se nám to již zdařit nemůže.

Jak dál, máme-li si vybrat Svobodu a další perspektivu?

Ze záměrů, s nimiž se globalisté již ani nikterak netají, vyplývá, že cesta ke Svobodě není proveditelná při našem setrvání v EU, která naopak připravuje a postupně již začala realizovat přechod členských zemí EU do NWO, jak výše popsáno.

Je již dlouho ověřeno praxí, že při našem dalším setrvání v EU nelze realizovat výše uvedené kroky vedoucí k naší svobodě. Mějme přitom na paměti, že jako členovi EU nám vedení EU a za ní stojící skuteční majitelé této mezinárodní organizace (globalisté) nikdy naši emancipaci neumožní.

Czexit je tedy nutností, avšak nikoliv jako cíl, nýbrž jako prostředek k dosažení shora uvedených cílů. To ale samo o sobě zdaleka nestačí, je to jen první krok. Stejně jako jinde ve světě bude i u nás třeba provést systémovou změnu. Ta je na samostatné téma.

Zpočátku bude stačit, pokud prosadíme:

 • sledování programů politických subjektů a volbu podle programu takových politických subjektů, které dávají předpoklady k realizaci systémové změny u nás a tedy i k nutnému odpoutání od vlivu a poručnictví metropole, kterou je Brusel, příp. pak Berlín;
 • prosazení principů přímé demokracie, kdy zvolení poslanci a další zástupci na nižších stupních budou odpovědni výlučně voličům a nikoliv již stranických sekretariátům;
 • uplatňování v případě selhání odvolatelnosti zástupců občanů jejich voliči již v průběhu příslušného volebního období. Zavést a důsledně uplatňovat princip majetko-právní a trestní odpovědnosti jak pro zvolené zástupce, tak i pro soudce, úředníky vč. členů vlády;
 • oproštění naši legislativy od zákonů, vyhlášek a instrukcí Bruselu, kterými naši dosavadní představitelé postupně nahrazovali naši vlastní legislativu;
 • nový způsob voleb, a to v průběhu jediného dne, se zřízením občanských komisi provádějících svoji kontrolu hlasování a sčítání hlasů v každém volebním středisku, které budou provádět nakonec vlastní součet hlasů za celou republiku a jejich porovnání s výsledky ČSÚ s cílem eliminovat možnost zásahů do sčítání hlasů zapojením počítačů se systémem DOMINION či jim podobných, dále odstranění korespondenčního hlasování a účast na volbách ze strany krajánků ze zahraničí, kteří mají již cizí občanství atd.

Zcela zásadním však bude úkol zamezit zahájení projektu depopulace našeho národa, příp. jeho ovládání a změny jeho DNA prostřednictvím vakcinace za použití vakcín některého ze západních farmaceutických koncernů.

Jak varují mnozí lékaři, následky této vakcinace jsou nevratné, samotná americká Agentura pro léky a potraviny (FDA) varuje před vakcinací před 22 možnými vedlejšími účinky vakcín proti Covidu-19, jak následuje:

 1. Guillain-Barré syndrom (celotělová svalová slabost pro poškození periferních nervů)
 2. Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ochoření centrální nervové soustavy)
 3. Transverzní myelitida (zápal míchy)
 4. Encefalitida / myelitida / encefalomyelitida / meningoencefalitida / meningitida / encefalopatie (zápaly mozku)
 5. Křeče / záchvaty
 6. Mrtvice
 7. Narkolepsie (nadměrná denní spavost) a kataplexie (krátce trvající ztráta svalového tonusu)
 8. Anafylaxe (bouřlivá alergická reakce těla na očkování)
 9. Akutní srdeční infarkt
 10. Myokarditida (zápal srdečního svalu) / perikarditida (zápal blány okolo srdce)
 11. Autoimunitní onemocnění
 12. Úmrtí
 13. Těhotenské komplikace
 14. Jiné akutní eliminující choroby
 15. Neanafylaktické alergické reakce
 16. Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček, poruchy srážlivosti krve)
 17. Diseminovaná intravaskulární koagulace (vznik krevních sraženin v cévách)
 18. Venózní tromboembolizmus (hluboká žilová trombóza vyvolávající plicní embolii)
 19. Artritida, artralgie (artróza ramene) / bolest kloubů
 20. Kawasakiho choroba (akutní horečnaté onemocnění typické zápalem malých a středních cév)
 21. Multisystémový zápalový syndrom u dětí
 22. Jiná onemocnění vyvolaná vakcínou.

Takže, vážení spoluobčané, začněte vybírat z obou možností a podle toho i jednat, na další odklady již není čas. Potřebné informace k tomu máte. Přichází doba, kdy budete bezprostředně zodpovědní za svá rozhodnutí. Kdy více než kdy jindy bude platit „nemyslíš, zaplatíš“. A to i cenu nejvyšší.

Vybráno z diskuze pod článkem:

PPK
18. 12. 2020 4:39
Poctivě napsáno, jen kdyby nebylo těch některých těžce závažných omylů: Např. autor píše, že „svět je zadlužený“. Ano? A kdepak je ten žijící věřitel našeho světa? Dále píše, že „postupuje průmyslová revoluce 4.0 čili robotizace“. Otázka: Je snad nemravné, že při stejném výsledku práce má mít lidstvo míň dřiny a víc možností k plnohodnotnému životu? Dále: „Robotizace prý náhradou obyvatel roboty sníží spotřebu zdrojů na planetě… Aha, tak ona ta hmota zdrojů surovin odlétá do vesmíru vlivem „spotřeby zdrojů“, která je zaviněna prací lidí? Další omyl: Cílem NWO je prý zbavení se kapitalismu! ?? Inu ale – to přece už vůbec NE! Cílem NWO je především likvidace střední třídy, která teď kapitalismus ještě slepě miluje, protože si ho sloučila s mylnou PŘEDSTAVOU své sobecké budoucí svobody „konkurenčně podnikat“ a tak se dostat mezi elitu. A jak střední třídu „oni“, ti z NWO, zlikvidují? Inu tak, že bankovní digitalizací měn a agregací obslužné úlohy střední třídy do cloudů kartelů bank a korporací NWO pomocí nového PRÁVA. Čili jinak řečeno, fakt, že NWO bude probíhat přeformátováním PRÁVA, už je dnes naprosto jasný. A kdopak asi stvoří to právo a podle koho instrukcí? …

Ergo ten, kdo chce prožít dobrý život, musí si ho pro svou rodinu vynutit především nesmlouvavým požadavkem sociální SPRAVEDLNOSTI. Jak? Přímou demokracií. No a že Covid-19 je nástrojem moci NWO a divadlem pro hloupé? Poučení: Cokoliv se děje, je to tak proto, že si to „oni“ přejí. Ať už jde o dokončení privatizace veřejných služeb počínaje zdravotnictvím a vzděláváním a konče důchody s „digitálním“ tzv. Základním příjmem, anebo pokud jde o agendu terorismu, válek, islámu, virů, Gréty, migrace, genderu, ras, menšin a multi-cokoliv atd. atd. Mimochodem, dělit a rozeštvávat lidi podle věku, (což se v dnešní propagandě děje obzvlášť), to je vůbec to nejhloupější. Proč? Protože stáří je budoucností mladých. Pokud ovšem, se vůbec dožijí. Zkrátka, k dnešku i k budoucímu NWO lze jen konstatovat: Kdyby to vše, co se tu děje dnes, tu mít „oni“ nechtěli, tak to tady nebude.

Viz vysvětlující video The wild power of aggregation theory:
https://www.youtube.com/watch?v=ZesA-Iqju4U&feature=youtu.be
(event. dát titulky a cz překlad)

– – – 

Irena
Reply to PPK
18. 12. 2020 8:01
K tomu bych jenom dodala, že ten požadavek na sociální spravedlnost je možné si vynutit jen tak, že se maximum lidí zapojí do řízení a začne se zajímat o věci veřejné. Nebo alespoň bojovat v informační válce. Samo se nic neudělá.
A s tím kapitalismem jste si možná neporozuměli, on pan Tichý možná myslel spíše tu skutečnost, že současný kapitalismus jako takový má být zcela přeformátován, fakticky tedy zlikvidován, bohužel v ještě horší formu lidského útlaku a se snížením spotřeby spodních vrstev. Jak nazvat tento nový NWO? Nejspíš elektronický koncentrák. Ona sama o sobě ta elektronizace může lidem přinášet prospěch stejně jako každý nástroj, jenže v tomto „režimu“, viď Stane?, je jasné, že se stane nástrojem horních deseti tisíc, globálního prediktoru… nazvěte si to jak chcete a nebude používána jako užitečný, ale jako represivní nástroj. Tohle by si měli uvědomit všichni ti úředníci na svých místech, kteří se podílejí na jeho zavádění. Protože dokud se nezmění koncepce společnosti, pletou si bič na vlastní záda. PS: článek jsem ještě nečetla, zatím nebyl čas.

– – –

Gatta
Reply to PPK
18. 12. 2020 9:46
Těžké čtení, těžké diskusní příspěvky – těžká doba – těžko nesouhlasit.
V podstatě tedy souhlas s většinou zde napsaného. Nebudu pitvat rozdílné vidění některých věcí, protože mě vždy velmi mrzí bratrovražedné půtky mezi lidmi, kteří podstatu vidí stejně.

Re – Irena – „elektronický koncentrák“ – asi nejvýstižnější označení pro chystanoui skvělou budocnost.

Re PPK – cítím nedořešenou disuzi o problematice kolapsů. V podstatě zůstávám na svém, že zvyšování složitosti společnosti vede od určité míry ke snižování přírůstku její efektivity.
To ale není samo o sobě ještě důvod ke kokapsu. Ale vede to ke snižování schopnosti tvorby REZERV – dále ke spořebování stávajících rezerv státu i obyvatel … a pak už stačí i malý (nebo větší) problém, ktery by společnost dříve překonala, k jejímu kolapsu.
Samozřejmě efektivnost činnosti společnosti lze snížit i jinými způsoby. Složitot je jen jeden faktor – a to nezávislý na dobré lidské vůli. Tedy je to problém pro společnosti které „chtějí přežít“.

V dnešní době je spousta „nevysvětlitelných nejasností“. Což znamená, že je něco nějak jinak.

To co dnes zažíváme má znaky blížícího se kolapsu, ale mnohem víc znaků ŘÍZENÉ LIDVIDACE SOUČASNÉHO SYSTÉMU SVĚTA. Ato je pak vše úplně jinak …

Zajímal by mě skutečný názor na věc od pánů Trumpa, Putina a Si.

K přímé demokracii – jsem jednoznačným dlouholetým zastáncem přímé demokracie, odvolatelnosti polotiků a postižitelnosti jejich neodpovědnosti.
Nicméně se mi vnucuje otázka, jak se přímou demokracií domůžou lepšího života takoví králíci zavřenív králikárně ? Jak si svoji vůli prosadí ?
A co se stane pokud elity přestanou dodržovat vlastní zákony … ?

To co se děje v USA je hodno sledování.