Andrej Babiš a konflikt zájmů

Avatar
Původní autoři

Michal Brand
28. 6. 2019
Andreje Babiše nemám rád. Jeho působení ve vrcholné politice považuji za velice nešťastnou věc. O to horší pro mne je muset se ho zastávat. Ale fakta jsou fakta a jejich pochopení je důležité pro pochopení toho, o co opravdu jde, co se opravdu a ne jen zdánlivě děje. Tak se pojďme podívat na fakta, abychom porozuměli tomu, oč opravdu jde, co je opravdu v sázce, jaké jsou skutečné motivy těch skutečných hráčů velké hry „Babiš musí odstoupit protože ….“


Andrej Babiš byl majitelem Agrofertu, rádia Impuls a novin Dnes a vstoupil do velké politiky.

Následně byla přijata aktualizace Zákona o střetu zájmů (Zákon č. 159/2006 Sb.). https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-159

Milá čtenářko, milý čtenáři – přečti si sám znění tohoto zákona.

Napíšu svůj názor, který nemusíš akceptovat, milá čtenářko nebo milý čtenáři. Ale nejprve si zákon přečti a vlastním rozumem se nad ním zamysli – nepřejímej tupě a bez přemýšlení ani názor můj ale ani „názor“, který halasně vytrubuje propaganda probíhající barevné „revoluce“ (převratu).

Podle mého názoru tento zákon o střetu zájmů poměrně jasně říká, že politik ve vrcholné funkci se musí zdržet jednání, ze kterého by měl on nebo nějaká jeho firma majetkový nebo jiný prospěch. (HLAVA II STŘET ZÁJMŮ § 3) Logicky se musí zdržet takového jednání, ze kterého by jeho firma nebo on měl takový majetkový prospěch, který by neměl bez politické funkce daného politika. Takže když Agrofert dostává dotace, jako je dostával před vstupem Babiše do politiky a jaké by dostával podle existujících pravidel i bez (přímé) účasti Babiše na politice, neznamená to střet zájmů a Babiš nijak neporušuje tento zákon. Zákon přeci neznamená, že když politik XY, majitel třeba truhlářství vstoupí do politiky a stane se Veřejným funkcionářem ve smyslu Zákona o střetu zájmů, pak toto truhlářství nesmí odečítat třeba odpisy ze základu daně, protože tím by dotyčný veřejný funkcionář, resp. jeho firma, získávala majetkový prospěch. Zákon v tomto smyslu znamená, že dotyčný Veřejný funkcionář nesmí přijít s novými pravidly, například se zákonem, že truhlářství v severních Čechách (kde sídlí jeho vlastní truhlářství) nemusí odteď platit daně. Ale pokud před vstupem daného člověka do politiky takový zákon existoval, pak nemusí jeho truhlářství začít platit daně ani po vstupu svého majitele do politiky.

Dle paragrafu 3, odst. 2

(2) Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.

Dotace pro Agrofert, stejně jako pro jakoukoli jinou firmu v ČR, jsou veřejným zájmem, alespoň to tak tvrdí Brusel a všichni ostatní neomarxisté a neo-komunisté. Takže tedy Babiš nijak neupřednostnil žádný svůj osobní zájem nad veřejným zájmem, protože dotace EU jsou přeci veřejný zájem a naopak je zločin těmto dotacím bránit, odmítat je nebo je zpochybňovat jako škodlivé.

Dle odstavce 3 pak:

(3) Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že

a) využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,

b) se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním, nebo…

Ale nic z toho Babiš neučinil. Nevyužil svého postavení, aby zavedl nová pravidla, která by zvýhodnila jeho firmu Agrofert. Agrofert pouze nadále užíval existujících pravidel a pravidel výhradně definovaných Evropskou Unií. (Kde je Babišův vliv nulový.)

Další omezení pro politika přináší HLAVA III OMEZENÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ A NESLUČITELNOST VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO FUNKCIONÁŘE S JINÝMI FUNKCEMI.

Tato ustanovení Babiš přesně naplnil. Přestal být ‚členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která podniká (dále jen „podnikající právnická osoba“)‘ a stejně tak přestal být zaměstnancem Agrofertu nebo jakékoli jiné firmy.

Takže i zde Babiš naplnil požadavky zákona.

Dále v odstavcích 4a a 4b zákon stanovuje, že politik nesmí vlastnit média (ani prostřednictvím jím ovládané osoby) a že nesmí vlastnit firmy, které by dostávaly veřejné zakázky. O tom, že by neměl vlastnit firmy, které dostávají dotace EU, o tom zákon mimochodem nehovoří, i kdyby Babiš vlastnil nadále Agrofert.

Ale Babiš Agrofert ani Dnes nevlastní. Byl vytvořen Svěřenský fond, který převzal vlastnictví Agrofertu i dalších firem z původního vlastnictví Andreje Babiše.

Právní postavení Svěřenského fondu po vzoru anglosaského práva upravuje nový Občanský zákoník v části Díl 6 Správa cizího majetku (https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast3 ) Svěřenský fond rozeznává správce, kterou je fakticky třetí osoba, která má ale povinnosti vůči beneficientovi, a dále má Svěřenský fond právě beneficienta, který je majetkově majitelem, aniž by vykonával všechna vlastnická práva přímo, zejména neřídí přímo daná aktiva (například firmy) a neřídí přímo jejich správu. Babiš svoje podnikání převedl do této formy a tím zcela naplnil ustanovení Zákona o střetu zájmů. To, že se to některým nezdá dostatečné, dokud Babiš Agrofert neprodá nebo nezlikviduje, to je věc jen pouhé nenávisti vůči Babišovi a nikoli věc práva ba ani morálky. Právě různé formy Svěřenského fondu jsou běžně a široce používanou formou oddělení správy majetku od vlastnictví majetku – zcela běžné v EU (Lichtenštejnsko například jich bude mít tisíce, možná deseti nebo statisíce) i v USA, tedy ve vzorech hlasitých kritiků Andreje Babiše. A je zcela bezpředmětná debata o tom, že stejně to vlastní, protože výnosy jsou jeho (nebo jeho rodiny, podle toho, kdo je a jakým poměrem beneficient dotyčného nebo dotyčných Svěřenských fondů.) Je to stupidní „argumentace“. Tohle je prostě právní rámec převzatý z právních systémů vyspělých (nebo „vyspělých“) západních zemí, kde tyto instituty fungují desítky a desítky let a byly zavedené a dlouhá desetiletí respektované už v době, kdy ještě Mirek Kalousek s červeným šátkem na krku salutoval u pionýrské standardy.

Co je ale zcela zásadní, je skutečnost, že Andrej Babiš přesně dodržel nejen ustanovení českého Zákona o střetu zájmů, ale dokonce i doporučení Evropské Unie. Evropská Unie Babišovi dala doporučení, jak vše řešit, a to dopisem evropského komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Dopisem, který jistě jen náhodou získal v plném znění Bakalovsko-Schwarzenbergovský časopis Respekt. respekt

Podle tohoto doporučení EU měl Babiš:
Buď vytvořit Trust (u nás Svěřenský fond), u kterého bude zajištěno, že Babiš nebude vědět, zda on a jeho rodina nějak finančně profitují z rozhodnutí přidělujících fondy firmě ve skupině; s tím, že zda jde o naplnění tohoto požadavku, mají rozhodnout výhradně české orgány
NEBO zajistit, že Agrofert (a tedy prakticky celé české zemědělství) přestane dostávat jakékoli EU dotace, což by se rovnalo likvidaci českého zemědělství, které už tak je hluboce znevýhodněno ve výši dotací a státních subvencí proti francouzským nebo německým nebo dokonce i polským zemědělcům (díky „výhodným“ podmínkám dojednaným Teličkou);
NEBO, jak uvádí Schwarzenbergo-Bakalův respekt, zdržet se všech (politických, vládních) aktivit ve vztahu k rozhodování o přidělení EU strukturálních fondů.

Andrej Babiš naplnil variantu 1, žádné české autority neshledaly a podle mého názoru ani nemohou shledat porušení tohoto požadavku. Evropskou islamizační komisí objednaný a zaplacený audit není vůbec relevantní, i kdyby nešlo jen o návrh auditní zprávy, tedy kdyby nešlo jen o plané žvanění bez váhy a bez závažnosti. (Do návrhu auditu lze napsat i to, že existuje podezření, že Babiš žere děti, protože návrh auditu se – na rozdíl od auditu, od finální auditní zprávy – nemusí nijak dokazovat nebo obhájit před soudem.) K tomu stačí posouzení podle Zákona o střetu zájmů.

A jak jsem již psal, celé řešení pro Babiše jistě připravovali špičkoví právníci a ne jeho uklízečka nebo šofér. Tito špičkoví právníci jistě připravili takové řešení, které plně naplňuje požadavky Zákona o střetu zájmů. A podle vlastního tvrzení EU, jen české autority jsou oprávněné posoudit adekvátnost řešení prostřednictvím Trustu (Svěřenského fondu) a žádný audit EU s tím nemá co dělat, i kdyby nešlo jen o cíleně zveřejněný manipulativní blábol „návrh auditní zprávy“.

Navíc Andrej babiš v prosinci 2018 odstoupil z rady pro Evropské Strukturální a investiční fondy a tak naplnil kromě varianty 1. i variantu 3. zmíněného doporučení EU. archiv.ihned

Co je ze všeho zřejmé?

Že tu nejde o žádný střet zájmů Andreje Babiše. Ani o „slušnou politiku“. Jde o neurvalý a hrubý nátlak Evropské Unie, resp. jejich neo-totalitních byrokratických struktur na naši zemi. Jde o snahu o převrat, ze zahraničí podporovanou a zřejmě i iniciovanou, o snahu o změnu politické scény mimo rámec demokratických procedur, mimo institut demokratických, svobodných voleb.

Jde o snahu dostat k moci „politiky“, kteří nejsou schopni uspět v řádných svobodných a demokratických volbách. Jde o pokus dostat k moci zbabělce a lokaje, kteří nemají na to, vyhrát ve volbách v otevřené politické demokratické soutěži a tak mohou být k moci instalováni jen za pomoci neo-bolševických metod a za pomoci hrubého nátlaku cizích zemí a cizích „orgánů“ (jako je byrokratická, neo-totalitní struktura EU).

Jde o snahu zoufalých a frustrovaných voličů TOP09, KDU, ODS, STAN a spol. kteří nejsou dostatečně dospělí a dostatečně inteligentní, aby dokázali unést to, že jejich strana, jejich volební program ve volbách neuspěl. Rozmazlení frackové na pískovišti – jak nevyhrávají, hned chtějí měnit pravidla. Nedospělí, hloupí, rozmazlení frackové, kteří uvěřili ve vlastní „výjimečnost“, „morálnost“, „vzdělanost“ a „inteligenci“, i když to vše postrádají v míře, kterou převyšuje jen jejich deficit schopnosti sebereflexe a deficit schopnosti kritického sebehodnocení.

Když neo-marxisté, vítači, multikulturalisté, eurohujeři (TOP09, KDU, STAN, ODS, Piráti atd) nemohou vyhrát volby, tak je EU aparátčíci zkouší dostat k moci nedemokratickými metodami. Když Janukovyč na Ukrajině souhlasil s předčasnými volbami, které by zřejmě opět vyhrál, tak rychle organizátoři ukrajinské barevné revoluce sehnali odstřelovače, kteří postříleli desítky nevinných lidí a desítky nevinných policistů a tím jakákoli možnost klidného demokratického rozuzlení skončila. Protože demokratická politická soutěž organizátorům podobných převratů nesedí, neumí v ní uspět se svými loutkami. TOP09, Fialova ODS, KDU, ČSSD, STAN a spol se mohou dostat k moci jen jako dosazené loutky zahraničních zájmů, jako pamprlíci zahraničních organizátorů převratů z pimprlového divadýlka „barevná revoluce, po dvěstěpadesáté“.

Ostatně, jak si liboval staro- i neo-komunista Pithart v rozhovoru pro neomarxistický Seznam.Zprávy – volně citováno – ‚co, nějaké volby, ale demonstrace lidí, kteří mají názor jako já, to je ta pravá demokracie, na volby na…t‘ – Aneb Milion chvilek pro demokracii, únor 48: https://www.novarepublika.online/wp-content/uploads/2019/06/1lidove-milice.jpg Jen ty pušky zatím těm dnešním neo-lidovým milicionářům chybí. Zatím.

Jak trefně napsal Petr Štěpánek – milionchvilkaři v naivní iluzi, že opakují listopad 1989, ve skutečnosti opakují únor 1948.

Shrnuto:

Babiš naplnil požadavky Zákona o střetu zájmů

Babiš dokonce naplnil a přeplnil návrhy EU na řešení, když ze tří možností naplnil hned dvě, i když by stačila jedna.

EU stupňuje požadavky a mění pravidla uprostřed hry s cílem dosáhnout změn politické scény České republiky nedemokratickými, mimo parlamentními nátlakovými formami. Dříve stačilo posouzení českými orgány, nyní si EU k likvidaci vítěze demokratických voleb v naší republice objednala „nezávislý audit“, který je náhle Evropskou komisí i domácími aktéry pokusu o převrat vyhlášen za rozhodující, i když předtím byl za rozhodující vyhlášen výhradně názor českých autorit.

PS Zde je velice solidní rozbor návrhu auditní zprávy, návrhu zcela nezávazného a jako všech návrhů auditních zpráv NE zcela vážně míněného: http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-chyla.php?itemid=34221