Nová myšlenka Marka Bendy

Jiří Jírovec
16. 3. 2019
Jsem zapřísáhlý atheista, až se bojím, že mě panbůh potrestá. Jára Cimrman
V současném sporu o zdanění restitucí zaniká, že církve nejsou víc než nástroj k ovládání lidí. Křesťanský monoteismus zvítězil nad polyteismem, protože je jednodušší a bylo pro něj snazší vytvořit potřebný scénář a symboly. Adam a Eva, peklo a ráj, očistec, bůh a satan, tedy pohádky okořeněné hrozbami, že nedostatek víry vede do pekel. K tomu Desatero jednoduchých přikázání přímo od boha, které si, někdy v osmém století, drze upravili pozemští kupčíky s vírou.


Postupem času si katolická církev vybudovala informační systém zvaný svatá zpověď. Věděla o každé ovečce vše. Byla důkladnější než Stb. Ta věděla jen něco a jen o někom.

Historie katolické církve je poznamenána obrovskými zločiny ve jménu boha. Hromadila bohatství a soustřeďovala moc. Pokud nebyla přímo u trůnu, chtěla mít alespoň nohu ve dveřích.

Kšeft s vírou a nadějí na spasení z pozemské mizérie je lukrativní a tak se postupem času objevily různé šejdířské skupiny, cestující ve víře. Když je něčeho moc, tak to je příliš a světská moc, je-li ohrožena, moc církví omezuje.

Udělal to do určité míry Josef II a třeba i Masarykova První republika. A stalo se to i před únorem 1948.

Restituce církevního majetku, která byla dokončena nočním podpisem příslušných dokumentů, se nikdy nezabývala otázkou, kdy a jak katolická církev svůj majetek nabyla. Cožpak povídkáři z kazatelen přiložili ruku k dílu a něco vybudovali? Jak ten obrovský majetek vznikl?

Ve Sněmovně se velmi zvolna řeší nadhodnocení finančních náhrad za nevydaný majetek. Tedy dar, který by se měl zdanit.

Námitka proti takovému kroku je založena na termínu “napravení majetkových křivd”. Jenže, nepochybně existuje nepřímá úměra mezi honosností kostela a chudobě kolem něj. Je nejvýše pravděpodobné, že církev naopak dluží těm, kteří na opulenci přispívali.

Marek Benda (možná katolík, možná cimrmanovský atheista) přišel ve svém sněmovním rozkladu (viz stenozáznam z 15.3. 2019) s novou myšlenkou:

“Důležitým aspektem restituce církevního majetku je však mimo zmírnění následků majetkových křivd také postupné snižování závislosti církví a náboženských společností na mandatorních výdajích státního rozpočtu až do jejich úplného zastavení.”

Pomiňme, že primárně jde o snižování závislosti státu na církvi. Benda nově naznačuje, že náboženské společnosti mají nárok na státní podporu (zvyšují mandatorní výdaje státního rozpočtu), ze které se stát může vyvlíknout tím, že jim dá tučné odstupné.

Založit církev nebo náboženskou společnost může podle Zákona ČR č. 3/2002 Sb. skupina tří svéprávných občanů České republiky zastupující 297 souhlasících oveček.

Což tak založit náboženskou společnost Jeníčka a Mařenky? Historicky by se opírala o dávný příběh, kdy dvojice, tápající v temnotě nevědomosti, zahlédne světlo, symbolizující naději. Objeví se i sám ďábel. Má takměř lidskou podobu, ale v písmu společnosti J&M bude popsán jako osoba ohyzdného vzhledu a neurčitého pohlaví.

Osvícené hlavy včas ďábla odhalí a očistný plamen v peci se vedle svého základního poslání stane výzvou, aby se všichni, kteří věří ve společnost J&M, vydali za svým světlem a plamenem nebo i plamenomety čistili svět a šířili nově objevené víry svaté.

Symbolem nové společnosti bude plamen stylizovaný do ekologicky přijatelné podoby. Jde jen o to, najít 300 lidí, kteří by alespoň ze začátku věřili zadarmo. S trochou dobré vůle se dá vymyslet i žádoucí napojení na samé základy naší civilizace. Vždyť Jan a Marie jsou biblická jména.

Nějaká ta zlatka státní podpory ozáří cestu do nejbližší banky.