Dokument: Tiskové prohlášení Hnutí za Přímou Demokracii (HzPD) k výzvě k Týdnům občanskému neklidu.

4. 11. 2016
“Petiční výbor na obranu demokracie” vyzval k podpoře petice Týdny občanského neklidu. Výzva, podpořená patetickým videem herců Jiřího Bartošky a Vojtěcha Dyka, nabádá občany k organizování občanských shromáždění na obranu demokracie, na kterých se mají zvážit další kroky.


HzPD konstatuje, že výzva, podobně jako mnohé další veřejné projevy nesoucí se v tomto duchu, pojem demokracie zneužívá. Autoři podobných prohlášení (ať už jsou jejich úmysly jakékoliv), vědomi si významu, jaký demokracii přikládá lid České republiky, zaměňují demokracii – tedy vládu lidu – za diktát založený na plamenných výzvách, které příliš nehledí na přesnost a úplnost v nich obsažených informací. Demokracie má v našem státě mnohem více a mnohem závažnějších problémů k řešení, než jsou záměrně vyprovokované střety spojené s návštěvou dalajlámy a vyznamenáním pana Bradyho, na které se petice Týdny občanského neklidu odvolává.

HzPD je již delší dobu znepokojeno snahami určitých skupin obyvatelstva o destabilizaci politické situace v zemi. Nelze přehlížet pokusy o prohlubování příkopů v naší společnosti a nedemokratické snahy o sesazení demokraticky zvolené hlavy státu na základě polopravd nebo vyložených lží. Stejně tak nelze přehlížet, že ministr Herman (a nejen on) se zachoval jako neloajální zaměstnanec, který nerespektuje schválenou zahraniční politiku vlády, jejíž je součástí. Neloajální zaměstnanci jsou zpravidla propouštěni.

Situaci bohužel komplikují i nejednoznačné postoje pana premiéra Sobotky, který již natolik lavíruje ve svých prohlášeních, že se pro mnohé občany stává nečitelným a nedůvěryhodným (není jasné, zda kvóty podporuje či ne, zda se chce sbližovat s KSČM a jít doleva, nebo se odklonit od levice s Piráty a TOP09, atp.). Žádáme proto pana premiéra, aby napříště zaujímal jasná a jednoznačná stanoviska.

Autorům petice chceme v této souvislosti připomenout, že demokracie se realizuje ve volbách, což konstatuje ústava České republiky v Článku 6 – „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním“. Občané mají samozřejmě právo protestovat, pokud jejich představitelé neplní program, pro který byli zvoleni. Je ale důležité, aby se úzká menšina nepokoušela o zvrácení výsledků voleb reprezentujících vůli většiny. Puč není demokratickou metodou, zvláště když vidíme jasné propojení rudých karet a pořadu Jana Krause s americkou ambasádou. Takovéto počínání považujeme v demokratické společnosti za nepřípustné.

Ano, listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy, v Článku 23 praví: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“. Taková situace však nenastala. Volby se konají pravidelně, k falšování výsledků nedochází. Navíc, v případě volby prezidenta, zajišťuje přímá volba nejvyšší možnou úroveň demokratičnosti.

HzPD od svého vzniku prosazuje schválení zákona o obecném referendu. Požadavek, aby zde občané po 27 letech od listopadu 1989 konečně měli demokracii hodnou toho slova, však tito petenti výzvy k „Týdnům občanského neklidu“ zcela ignorují, lze si pouze domyslet, proč tomu tak je, a zda-li pojem „demokracie“ není pouze zneužít k tomu, aby byly nátlakovou akcí prosazeny zájmy určité skupiny lidí.

Občanům, kteří se cítí předmětnou výzvou osloveni, bychom chtěli vzkázat:

Využívejte shromažďovacího práva k prezentaci svých názorů a preferencí. Nezapomínejte ale na historickou zkušenost. Výsledky dosažené revolučním vzepětím velmi často zneužijí síly ukryté v zákulisí.

My ostatní: Dejme najevo, že si přímé volby prezidenta, dosud nejdemokratičtějšího prvku našeho politického systému, ceníme! Že jsme odhodláni ji i její výsledky hájit a demokracii dále rozvíjet.

Ukažme zkrátka všem snahám o rozeštvávání naší společnosti červenou kartu a nepodílejme se na nich.

Hnutí za přímou demokracii www.hzpd.cz