ORWELLOVSKÝ PŘEVÁDĚCÍ SLOVNÍK POJMŮ 21. STOLETÍ (2)

Avatar
Původní autoři

Všudybylka 
21.4.2016  Kosa zostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com

(pokračování)

nevládní organizace
– organizace, které nejsou pod kontrolou vlády, ale jejich financování pochází ze soukromých, často zahraničních zdrojů, které touto formou vytvářejí svou pátou kolonu ve státech, kde byly založeny a prosazují zde své zájmy

xenofob
– člověk, nesouhlasí s masivní migrací cizinců do své vlasti bez bližšího posuzování výběrových kritérií, bez stanoveného limitu jejich kritického počtu a bez jasného programu jejich integrace do společnosti. Bývá často kritizován za to, že vedle uplatňování práv hostitelské země požaduje zároveň plnění povinností, které jsou v souladu s jejími zákony

dotace
– řízené uvolňování finančních prostředků za podmínek, které si určuje poskytovatel dotace. Protihodnotou za takto získaný kapitál je suverenita přijímacího subjektu. Finance z těchto zdrojů podporují a rozvíjejí korupčnost politického prostředí, rozvracejí zdravé ekonomické principy a přirozené konkurenční prostředí. Často se uměle vytváří investiční projekt, jehož hlavním účelem je odliv části prostředků do soukromé sféry (viz. relokace kapitálu). Narušuje nejen ekonomickou, politickou, ale také morální stabilitu.

relokace kapitálu
– eufemismus často používaný při neprůhledných finančních transakcích za účelem osobního zisku

politická korektnost
– rétorická metodika zaměřená ovlivňování kvality informací, de facto skrytá cenzura. Měřítkem kvality informací přestává být jejich objektivita, prioritou se stává ideologická nezávadnost. Selektování informací a postupné nahrazování relevantních pojmů ekvivalenty, které prosazují zájmy vládnoucích elit bez ohledu na práva občanů.

inkluze
– řízený proces snižování vzdělávacích nároků na studenty a žáky ve školách z důvodů plošného začlenění dětí se zdravotním či sociálním hendikepem do běžného vzdělávacího procesu bez ohledu na jejich specifika.

privatizace
– postupné převádění státního majetku do vlastnictví soukromých osob, často za nestandardních a netransparentních podmínek. Podmínkou pro vstup do procesu privatizace je vstupní kapitál a významnou komoditou jsou relevantní informace, což předem zaručuje přístup ke klíčovým zdrojům pouze úzké zájmové skupině občanů. (viz. elita )

intelektuál
– člověk zpravidla vyššího stupně vzdělání, který se považuje, nebo by byl rád považován za intelektně nadprůměrného. Toto přesvědčení o své domnělé či skutečné výjimečnosti ventiluje ve formě vyjadřování se k problémům ve společnosti, často bez sebereflexe a skutečného praktického užitku. Tento postoj často vede k intelektualismu.

(viz. pražská kavárna)

elita
– samozvaná úzká skupina občanů, považující se za hmotně, duševně i duchovně nadřazené. Domnívají se, že tento pocit vlastní výjimečnosti je opravňuje k formování a ovlivňování veřejného mínění. Pohrdají názorem většiny, kterou často nazývají lůzou či plebsem.

indoktrinace
– dlouhodobá, soustavná instalace ideologických doktrín do všech vertikálních i horizontálních vrstev společnosti za účelem dosažení žádoucího myšlenkového směru. Významnými nástroji v tomto procesu jsou popírání kritického myšlení, logické argumentace a věcnosti projevu. Velmi efektivní je tato metoda, pokud je začleněna přímo do výchovně-vzdělávacího procesu.

ideologie
– komplexní ideový soubor zahrnující všechny aspekty základních mechanismů vytvářejících společnost. Hlavním úkolem je kontrola těchto mechanismů za účelem koncentrace moci.

pražská kavárna
– ideově podobně nastavení lidé z velkých měst, převážně liberálního smýšlení, kteří se veřejně vyjadřují k palčivým problémům současnosti. Kavárna odkazuje na prostředí, ve kterém se často scházejí intelektuálové. (viz.intelektuál)

eurohujer

– hanlivé označení devótního člověka, který nekriticky obhajuje politiku EU a bez kritického posuzování bezvýhradně souhlasí s jakýmkoli nařízením a rozhodnutím Evropského parlamentu (viz. vlezdobruselista)

vlezdobruselista – viz. eurohujer

*nacionalista
– pejorativní označení člověka, který hájí zájmy a suverenitu země, jejímž je občanem.