Ajatolláh Chameneí k západní mládeži

Sayyid Ali Khamenei
31. 12. 2015      Slobodný vysielač
…Po staletí znal západní svět muslimy lépe: den, kdy se lidé západu stali hosty islámských zemí a nespustili oči údivem z bohatství jejich hostitelů, a další den byli zas oni hostiteli a těžili z úsilí a  myšlenek muslimů a v zásadě nepoznali nic než laskavost a trpělivost. Proto vás žádám vás, mladé lidi, abyste na základě správného porozumění, důkladného vhledu a poučení se z hrozných zkušeností, položili základ správné a čestné interakce s islámským světem….


Ve jménu Boha milosrdného a slitovného
Všem mladým ze západních zemí

Trpké události, které způsobil slepý terorismus ve Francii, mě znovu motivovaly k promluvě k Vám, mladým lidem. Je pro měpolitováníhodné, že takové incidenty vytvářejí rámec konverzace, nicméně pravdou je, že pokud bolestivé záležitosti nepřipraví půdu pro hledání řešení a vzájemnou konverzaci, bude jimi způsobená škoda zmnohonásobená. Bolest jakékoliv lidské bytosti kdekoliv na světě způsobuje zármutek soucítícílidské bytosti. Pohled na dítě ztrácející svůj život v přítomnosti svých milovaných, na matku jejíž rodinné štěstí se promění v zármutek, na muže, který chvátá s bezvládným tělem své ženy nebo na diváka, který neví, jestli uvidí poslední momenty života; tyto scény probouzí emoce a city v každé lidské bytosti. Každý, kdo je obdarován láskou a lidskostí, bude jako svědek těchto scén ovlivněn a znepokojen, ať již nastanou ve Francii, Palestině, Iráku nebo Sýrii.

Zcela jistě jedna a půl miliardy muslimů zažívá také stejné pocity a zhnusení a bouří se proti pachatelům a odpovědným za tyto katastrofy. Problémem je, že pokud dnešní bolest nebude využita pro vytvoření lepší a bezpečnější budoucnosti, pak se stane pouze trpkou a marnou vzpomínkou. Upřímně věřím, že jste to pouze vy, mladí, kteří prostřednictvím lekcí dnešního strádání máte sílu objevit nové cesty pro vytvoření budoucnosti, a kdo můžete být mantinely ve zbloudilé cestě, která přivedla západ do současné slepé uličky.

Pravdou je, že současný terorismus je naší společnou bolestí, nicméně je nutné, abyste věděli, že nejistota a neklid, které jste zažili při nedávných událostech, se liší od bolestí, které po dlouhé roky zažívají lidé z Iráku, Jemenu, Sýrie a Afghánistánu dvěma zásadními způsoby. Zaprvé, islámský svět byl obětí teroru a krutosti ve větším územním rozsahu, ve větším množství a po delší časové období. Zadruhé, bohužel tato násilí byla podporována některými velkými mocnostmi různými způsoby a účinnými prostředky. Dnes je pouze málo lidí neinformovaných o roli Spojených států amerických ve vzniku, posílení a vyzbrojení al Kájdy, Talibánu a jejich zlověstných nástupců. Mimo této přímé podpory, zjevní a dobře známí podporovateléteroristů Takfiri, navzdory zaostalému politickému systému stojí v řadách spojenců západu, zatímco nejpokročilejší a nejčistší myšlenky dynamických demokratů v regionu jsou nemilosrdně potlačovány. Předpojaté reakce západu na hnutí v islámském světě jsou ukázkový příklad rozporných západních politik.

Další podobatéto protichůdné politiky, je vidět v podpoře státního terorismu Izraele. Utlačovaní lidé Palestiny zažívají nejhorší druh státního terorismu za posledních šedesát let. Jestliže si Evropané nyní berou na pár dní domů uprchlíky a vyhnou se přítomnosti na rušných místech, jsou to desetiletí, co palestinské rodiny nežijí v bezpečí ani ve svých domovech před stroji smrti a zkázy sionistického režimu. Jaké dnešní ukrutné násilí může být srovnatelné s osídlováním sionistického režimu?

Tento režim, aniž by byl jakkoliv významně a účinně pokárán svými vlivnými spojenci nebo dokonce tak zvanými nezávislými mezinárodními organizacemi, každý den devastuje domovy Palestinců a ničí jejich sady a farmy, a to dokonce aniž by jim dal čas na přestěhování, posbírání zemědělských plodů; a to se většinou děje před očima žen a dětí plnýma slz, které jsou svědky surového bití členů jejich rodiny, když jsou odtahování do hrozivých mučíren. Zdalipak znáte v dnešním světě jiné krutosti tohoto objemu a rozsahu po takto dlouhou dobu?

Zastřelení ženy uprostřed ulice, která se provinila protestováním proti po zuby ozbrojenému vojákovi; jestli toto není terorismus, tak co to je? Nemělo by toto barbarství, protože je prováděno ozbrojenými silami okupující vlády, být nazváno extrémismem? Anebo snad by tyto scény neměly trápit naše svědomí,protože jsou opakovaně viděny na televizních obrazovkách po dobu šedesáti let?

Vojenské invaze do islámského světa v posledních letech, které přinesly nespočet obětí, jsou další příklad protichůdné logiky západu. Napadené země, kromě lidských životů, ztratily ekonomickou a průmyslovou infrastrukturu, jejich cesta k růstu a rozvoji byla zastavena nebo zpožděna a v některých případech, byly vrhnuty zpět o dekády. Navzdory tomu všemu, jsou drze žádány, aby se nepokládaly za utlačované. Jak jen může být země obrácena v ruiny, města a vesnice přeměněny v popel a pak lidem tam žijícím být řečeno: prosím nepovažujte se za utlačované! Zdalipak by místo vymlouvání se na nedorozumění a zapomínaní na katastrofy, nebyla lepší upřímná omluva? Bolest, kterou tyto léta trpí islámský svět z pokrytectví a neupřímnosti agresorů, není menší než bolest z hmotných škod.

Milí mladí lidé! Mám naději, že vy, dnes nebo v budoucnu můžete změnit tuto mentalitu zkaženou klamem a neupřímností, mentalitu, jejímž uměním je skrývání dlouhodobých cílů a zkrášlování zlovolných plánů. Podle mého názoru, prvním krokem k vytvoření bezpečnosti a míru je reformování této násilí podporující mentality. Dokud budou dvojí metry převládat v západní politice, dokud bude terorismus dle pohledu jeho mocných podporovatelů rozdělován na dobrý a špatný, a dokud budou mít zájmy vlád přednost před lidskými a morálními hodnotami, nemůžeme hledat kořeny násilí na jiných místech.

Bohužel tyto kořeny v průběhu mnoha let pronikly hluboko do politiky kultur západu a způsobily nenápadnou a tichou invazi. Mnoho zemí světa je hrdých na své původní a národní kultury, kultury, které prostřednictvím svého rozvoje a obnovy zdravě živily lidské společnosti po staletí. Islámský svět nebyl výjimkou. Nicméně v současné době západní svět prostřednictvím využívání pokročilých nástrojů vytrvale replikuje a klonuje svou kulturu. Považuji vnucování západní kultury jiným lidem a trivializaci svobodných kultur jako druh tichého násilí a jako vysoce škodlivý jev.

Objevuje se ponižování bohatých kultur a urážení jejich nejváženějších částí, zatímco nabízená náhradní kultura nemá v žádném případě způsobilost býti jejich náhradou. Například, dva prvky „agrese” a „morální promiskuita”, které se bohužel staly hlavními složkami západní kultury, dokonce degradovaly pozici a přijatelnost jejich zdrojového regionu. Naskýtá se otázka, zdali jsme my, kteří nechceme agresivní, vulgární a slabomyslnou kulturu hříšníky? Jsme vinni, pokud budeme překážkou zničující povodni, která se valí v rozličných kvazi-uměleckých podobách vstříc našim mladým lidem? Neodmítám důležitost a hodnotu kulturních propojení. Kdykoli jsou tyto interakce prováděny v přirozených podmínkách a respektem k přijímací kultuře, vedou k růstu, rozvoji a obohacení. Naproti tomu nestejnorodé interakce jsou neúspěšné a škodlivé.

S politováním je nutno říci, že odporné skupiny jako DAESH jsou plodem nešťastného sjednocování s dovezenými kulturami. Pokud by se opravdu jednalo o náboženskou záležitost, byli bychom v islámském světě svědky takového jevu již před koloniální érou, leč dějiny ukazují opak. Nezpochybnitelné historické záznamy jasně ukazují, jak splynutí kolonialismu a extrémistických a odvržených myšlenekv srdci jednoho beduínského kmene zaselo semeno extrémismu v tomto regionu. Jak je tedy možné, že z jedné z nejmorálnějších a nejhumánnějších náboženských škol na světě, jejíž základní prameny zmiňují, že vzetí jednoho života se rovná zabití celého lidstva, vzešel takový odpad jako DAESH.

Z druhé strany je nutno se ptát, proč někdo narozený v Evropě, kdo je v daném prostředí intelektuálně a duchovně vychován je přitahován takovými skupinami? Opravdu můžeme věřit tomu, že se lidé po jedné nebo dvou cestách do válečné zóny, najednou stanou tak extrémistickými, že střílejí do svých krajanů? Zcela jistě nemůžeme vynechat vliv života vychovávaného v nezdravé kultuře ve zkaženém prostředí vzešlém z násilí. V této věci potřebujeme kompletní analýzy, analýzy, které uvidí zjevné i skryté zkaženosti. Snad hluboká nenávist, zasazená v průběhu let průmyslového a ekonomického rozvoje, zrozená z nerovnosti a možná z legalizované systematické diskriminace západní společností, zrodila tyto čas od času se vyskytující nemocné myšlenky.

V každém případě jste to vy, kteří musíte rozbít povrchní vrstvy vlastní společnosti, rozmotat a odstranit uzly a nevraživost. Praskliny musí být zatěsněny, nikoliv prohloubeny. Veliká chyba v boji proti terorismu jsou ukvapené reakce, kterépouze rozšiřují propasti. Každý ukvapený a uspěchaný krok, který izoluje, zastrašuje a zneklidňuje populaci muslimů usazenou v Evropě a Americe, zahrnujícímiliony aktivních a zodpovědných lidí, který je více než kdy dříve zbavuje základních lidských práv a který je zahání na okraj společnosti, nejen že nevyřeší problém, ale navíc prohloubí propasti a rozšíří rozhořčení. Povrchní opatření a reakce, především pokud nabydou legálních podob, kromě nárůstu současné polarizace, otevřou cesty budoucím krizím, a nezplodí žádné jiné ovoce. Na základě zpráv, některé evropské země vydaly předpisy, které navádí své občany ke špehování muslimů; toto chování je utiskující a všichni víme, že útisk chtě nechtě vyvolává odezvu. Mimo to, muslimové si nezaslouží takovýto nevděk. Po staletí znal západní svět muslimy lépe: den, kdy se lidé západu stali hosty islámských zemí a nespustili oči údivem z bohatství jejich hostitelů, a další den byli zas oni hostiteli a těžili z úsilí a myšlenek muslimů a v zásadě nepoznali nic než laskavost a trpělivost. Proto vás žádám vás, mladé lidi, abyste na základě správného porozumění, důkladného vhledu a poučení se z hrozných zkušeností, položili základ správné a čestné interakce s islámským světem. V takovém případě a v ne tak vzdálené budoucnosti, budete svědky budovy postavené na těchto pevných základech, která bude vrhat stín jistoty a důvěry na hlavy svých architektů, daruje jim teplo bezpečí a míru, a plamen naděje prozáří plátno světa.