Oznámení Evropské radě o vystoupení České republiky z Evropské unie

František Matějka
23.9. 2015   blog idnes  
Lisabonská smlouva nabídla možnost členským státům vystoupit z Unie. Budoucí vláda, vzešlá z voleb v roce 2017, nechť se inspiruje, abychom mohli doma vytáhnout archivní víno a přiťuknout si. Viděl bych to třeba takto:

Evropská rada/The European Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Vážená Evropská rado,

Lisabonská smlouva ve svém konsolidovaném znění v Článku 50 zakotvila pro členské státy možnost vystoupit z Evropské unie. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení členského státu o vystoupení z Unie, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.

Vláda České republiky, na základě předchozího souhlasu Parlamentu České republiky, vycházejícího z vůle občanů České republiky vzešlé z voleb v roce 2017, tímto dává Evropské radě na vědomí, že Česká republika využívá svého práva dle Smlouvy a oznamuje tímto Evropské radě, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. Vláda České republiky vyzývá Evropskou radu, aby neprodleně přistoupila k jednání o dohodě o podmínkách vystoupení. Vláda České republiky tímto deklaruje, že nebude-li dosaženo dohody o podmínkách vystoupení ve lhůtě dvou let od tohoto oznámení, nedojde ze strany Vlády České republiky k prodloužení této lhůty.

S poděkováním za dosavadní spolupráci
XY, předseda Vlády České republiky

A co Vy? Chtěli byste, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie? Uvítám Vaše ANO či NE v anketě pod fotografií u mého profilu, kam byla vložena z důvodu nemožnosti ji technicky vložit sem pod článek. Děkuji Vám.