Spoločné vyhlásenie ministra zahraničných vecí Ruskej federácie a Rady ministrov zahraničných vecí Stredoamerického integračného systému

30. 3. 2015
Dňa 26. marca sa v Guatemale uskutočnilo pracovné stretnutie ministra zahraničných vecí Ruskej federácie a ministrov zahraničných vecí krajín – členov Stredoamerického integračného systému (SICA) resp. ich zástupcov v súlade s podstatou a účelom Mechanizmu politického dialógu a spolupráce, platného medzi Ruskou federáciou a krajinami Stredoamerického integračného systému od 20. septembra 2004.


Ministri zahraničných resp. ich zástupcovia boli jednotní vo svojom hodnotení významu integračných procesov prebiehajúcich v štátoch SICA pre ďalšiu transformáciu Stredoamerického regiónu na zónu mieru, slobody, demokracie a rozvoja.

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie vyslovil záujem svojej krajiny o vytvorenie účinnej a vzájomne užitočnej spolupráce so Stredoamerickým integračným systémom a zdôraznil najmä významný pokrok krajín SICA, ktorý tieto dosiahli v piatich kľúčových smeroch regionálnej integrácie: demokratickej bezpečnosti, prevencie a likvidácie následkov prírodných katastrof a vplyvu klimatických zmien, sociálnej integrácie, hospodárskej integrácie a posilnenia inštitúcií regionálnej správy.

Ministri zahraničných vecí SICA resp. ich zástupcovia zdôraznili dôležitú úlohu Ruskej federácia ako stáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v podpore mierového urovnávania sporov a poznamenali, že OSN prislúcha dôležitá a nezastupiteľná úloha v zachovaní mieru a medzinárodnej bezpečnosti a že je nevyhnutné i naďalej posilňovať ústredné postavenie samotnej Organizácie a jej Bezpečnostnej rady pri riešení najdôležitejších medzinárodných problémov.

Ministri zahraničných vecí SICA resp. ich zástupcovia navrhli Ruskej federácie aby podporila Systém implementácie Mechanizmu riadenia, koordinácie a informačného zabezpečenia Regionálnej integrácie SICA za účelom napomáhania k jej inštitucionálnemu etablovaniu sa a stimulovaniu členov Systému na jeho používanie.

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie odovzdal generálnemu tajomníkovi SICA oficiálne oznámenie o zámere svojej krajiny začať proces pristúpenia k SICA v úlohe extra-regionálneho pozorovateľa v súlade s platnými procedúrami a požiadal o predostretie tohto oznámenia na posúdenie štátov – členov SICA.

Ministri zahraničných vecí resp. ich zástupcovia sa súčasne dohodli v krátkodobom horizonte podpísať a začať uskutočnenie dokumentu o spolupráci medzi Ruskou federáciou a krajinami – členmi Stredoamerického integračného systému s prihliadnutím na päť kľúčových smerov integrácie SICA v záujme prispenia k rozvoju regiónu, v súlade s možnosťami zúčastnených strán a ich snahou dynamizovať vzájomné vzťahy v rámci politického dialógu na základe noriem a zásad medzinárodného práva. V tejto súvislosti ministri vyzvali k rozvíjaniu a p osilňovaniu regionálnej spolupráce a výmene skúseností, k poskytovaniu súčinnosti a odbornej príprave v sfére regionálnej bezpečnosti a boja proti obchodovaniu s drogami, rovnako ako v iných oblastiach, ktoré určia Strany, vrátane podnecovania štúdia a šírenia ruského jazyka v členských krajinách SICA a španielčiny – v Ruskej federácii.

Dosiahli zhodu v otázke organizovania stretnutí podnikateľských kruhov Ruskej federácie a členských krajín SICA, ako aj stimulovania a podpory obchodu, poskytovania podpory vzdelávacím programom pre obchodné povolania ako aj identifikovať možné oblasti investičnej spolupráce, ktoré by umožnili formovať vzájomné aj zamerané na trhy tretích krajín obchodné toky.

Ministri zahraničných vecí SICA resp. ich zástupcovia odovzdali Ruskej federácii pozvanie na pripojenie sa v postavení extra-regionálneho člena do Centrálnej banky pre hospodársku integráciu (CABEI), a prispieť tak k rozvoju zakladajúcich krajín banky a posilneniu jej postavenia v regióne.

Ministri zahraničných vecí krajín SICA resp. ich zástupcovia navrhli Ruskej federácie pripojiť sa k skupine štátov, spolupracujúcich s regiónom v oblasti demokratickej bezpečnosti a podporujúcich projekty, ktoré sa plánujú v rámci Stredoamerickej bezpečnostnej stratégie podľa jej zásad a smerovania činnosti.

Ministri zahraničných vecí SICA resp. ich zástupcovia opäť potvrdili podporu vlastnej pre členské krajiny SICA politickej vôle k postupnému, krok za krokom, smerovaniu k vytvoreniu colnej únie, a poznamenali, že jej uplatnenie v praxi si vyžaduje uskutočnenie rôznych opatrení podľa priorít jednotlivých krajín, ktoré sú predurčené stať sa solídnym základom pre rozvoj konkurencieschopnosti regiónu, poskytujúceho svojim občanom ekonomické príležitosti a smerujúceho k väčšej sociálnej integrácii a vnútroregionálnej bezpečnosti.

V tejto súvislosti účastníci privítali úspech, ktorý v tomto smere dosiahli Honduras a Guatemala v meste Tel (Honduras) 26. februára 2015.

Účastníci stretnutia tiež vyzdvihli úsilia Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru zamerané na spustenie plánu „Aliancia pre prosperitu krajín Severného trojuholníka“ za účelom podpory sociálneho a hospodárskeho rozvoja týchto krajín.

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie privítal pokrok krajín SICA, dosiahnutý pri premene regiónu na zónu pokoja a spomenul, najmä, kladný výsledok posilňovania bilaterálnych vzťahov medzi Guatemalou a Belize.

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie a ministri zahraničných vecí krajín SICA resp. ich zástupcovia vyjadrili spokojnosť s pozitívnymi výsledkami stretnutia a  poďakovali vládu a ľud Guatemalskej republiky za ich pohostinnosť.

Guatemala, Republika Guatemala, 26. marca 2015

S uctou

Velvyslanectvo Ruskej federacie v Slovenskej republike